Doelgroepen van maatschappelijke organisaties zijn homogeen: jongeren, 50-plussers, migranten/statushouders,  arbeidsgehandicapten enzovoort. Hoe professionals op deze diversiteit reageren is niet alleen afhankelijk van hun kennis en expertise, maar ook van hun eigen zelfinzicht en het wereldbeeld dat hieruit voortvloeit.

Participatie is voor alle groepen een belangrijk hefboom bij de bestrijding van achterstand en sociale uitsluiting. Het hebben van een diploma en een baan zijn een middel om deel uit te maken van de samenleving en past binnen het streven naar volwaardig burgerschap van bijvoorbeeld migranten en statushouders, een streven dat binnen het beleid van de overheid steeds meer aan belang wint.

Daarnaast bestaat er ook een behoefte om nuances te brengen in de benadering van doelgroepen; jongeren vragen nu eenmaal om een andere benadering dan 50-plussers. Migranten en statushouders hebben een ander soort problematiek en de communicatie hier vraagt om andere spelregels.

 

Culturele diversiteit is passé, maar wat is daarvoor in de plaats gekomen? NIETS!

Avenue Succez heeft een alternatief deskundigheidsprogramma van Universele diversiteit dat professionals helpt om een sterkere binding te maken met hun doelgroepen. Een communicatieprogramma van deze tijd, dat taal- en cultuur overstijgend werkt.

De titel draagt een mooie paradox in zich: universeel verwijst naar de dingen die altijd hetzelfde zijn, en diversiteit gaat over verschillen. Om de verschillen te overstijgen, is deze paradoxale opvatting gewenst. Je kunt deze gedachte beschouwen als een kerstboom; in de optuiging verschillen we van

Copyright © 2019 Avenue Succez. Alle rechten voorbehouden.